STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO W SZCZECINIE

§ 1.
Studium Organistowskie w Szczecinie jest instytucją powołaną przez Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” w trosce o zachowanie odpowiedniego poziomu muzyki liturgicznej w parafiach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

§ 2.
Celem Studium jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, a także dokształcanie muzyczne i liturgiczne organistów pełniących posługę w kościołach na terenie archidiecezji.

§ 3.
1. Studentami Studium mogą zostać kandydaci, którzy ukończyli 17 lat, posiadają rzeczywiste uzdolnienia muzyczne i chcą podjąć pracę dla Kościoła.
2. Ubiegający się o przyjęcie do Studium przedkładają wypełniony formularz zgłoszeniowy (wg zatwierdzonego wzoru) oraz jedno zdjęcie legitymacyjne.
3. Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który uwzględnia znajomość solfeżu, zasad muzyki w stopniu przynajmniej podstawowym oraz umiejętność gry na fortepianie.
4. Decyzję o przyjęciu do Studium podejmuje komisja powołana przez Dyrektora Studium.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Studium mają osoby mieszkające na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

§ 4.
Studenci mają prawo do rozwijania swych zainteresowań muzyczno-liturgicznych
oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i instrumentów przeznaczonych do ćwiczeń.

§ 5.
Studenci mają obowiązek brać udział w przypisanych zajęciach, zdawać egzaminy, okazywać szacunek pracownikom Studium, terminowo regulować wszystkie zobowiązania wynikające z uczęszczania do Studium. Ponadto:
1. Na każde zajęcia przy instrumencie student powinien mieć opanowany zadany materiał, powinien także mieć przy sobie materiały nutowe oraz kartę zaliczeń.
2. Zajęcia indywidualne powinny się odbyć najpóźniej 7 dni przed zjazdem.
3. Podczas zaliczania akompaniamentu do ordo, ordinarium i proprium obowiązuje śpiew.
4. Nie wymaga się gry na klawiaturze nożnej.
5. Aktywność na zajęciach wspólnych przy instrumencie podlega ocenie prowadzącego.
6. Między egzaminami mogą się odbywać kolokwia na zadany temat.
7. W ostatnim semestrze nauki obowiązuje napisanie eseju na zadany temat.

§ 6.
Nauka w Studium trwa 4 semestry (2 lata) i obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne przy instrumencie oraz praktykę podczas liturgii.

§ 7.
Program Studium obejmuje następujące zagadnienia:
a) propedeutyka chorału gregoriańskiego,
b) łacina jako język Kościoła,
c) znajomość oraz umiejętność grania i śpiewania części stałych, odpowiedzi w różnych tonacjach, pieśni i nabożeństw,
d) odpowiedni dobór repertuaru,
e) emisja głosu,
f) przewodzenie wiernym w śpiewie,
g) prowadzenie scholi liturgicznej,
h) prawodawstwo muzyczno-liturgiczne,
i) podstawy budowy organów,
j) podstawy improwizacji organowej (dla zaawansowanych),
k) posługiwanie się śpiewnikami,
l) rok liturgiczny,
m) ogólna historia muzyki kościelnej.

§ 8.
1. Po każdym semestrze studenci przystępują do egzaminu.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest frekwencja na zajęciach w semestrze wynosząca co najmniej 75%.
3. Niezgłoszenie się studenta na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
4. Terminy egzaminów ustala Dyrektor Studium. W wyjątkowej sytuacji student może złożyć podanie o możliwość zdawania egzaminu w innym terminie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Studium.
5. Przed egzaminem końcowym, student zobowiązany jest do odbycia praktyki muzyczno-liturgicznej w kościele pod kierunkiem osoby wyznaczonej przez Dyrektora Studium.
6. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), niedostateczny (2).
7. W razie otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.
8. O wynikach każdego egzaminu Dyrektor Studium informuje listownie proboszcza osoby zdającej.

§ 9.
1. Warunkiem otrzymania certyfikatu po ukończeniu Studium jest złożenie egzaminu na zakończenie drugiego roku z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. W przypadku skreślenia z listy studentów, były student może się ubiegać o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu w danym czasie do Studium, z adnotacją o przyczynach przerwania nauki.

§ 10.
Możliwa jest także nauka w charakterze wolnego słuchacza, który ma możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach wspólnych. Wolny słuchacz nie ma obowiązku podchodzenia do egzaminów. Status wolnego słuchacza można otrzymać:
a) od początku nauki – wówczas kandydat nie podchodzi do egzaminu wstępnego, a jedynie składa formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w naborze, z zaznaczeniem wyboru statusu wolnego słuchacza;
b) w trakcie nauki – w przypadku skreślenia z listy studentów, po złożeniu stosownego podania.

§ 11.

Wysokość opłat oraz terminy regulowania należności, a także wszelkie sprawy nie objęte przepisami niniejszego Regulaminu ustala Zarząd Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”.