STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO W SZCZECINIE

§ 1.
Studium Organistowskie w Szczecinie jest instytucją powołaną przez Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra” w trosce o zachowanie odpowiedniego poziomu muzyki liturgicznej w parafiach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

§ 2.
Celem Studium jest przygotowanie kandydatów do posługi organisty, a także dokształcanie muzyczne i liturgiczne organistów pełniących posługę w kościołach na terenie archidiecezji.

§ 3.
1. Studentami Studium mogą zostać kandydaci, którzy ukończyli 17 lat, posiadają rzeczywiste uzdolnienia muzyczne i chcą podjąć pracę dla Kościoła.
2. Ubiegający się o przyjęcie do Studium przedkładają wypełniony formularz zgłoszeniowy (wg zatwierdzonego wzoru) oraz jedno zdjęcie legitymacyjne.
3. Kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który uwzględnia znajomość solfeżu, zasad muzyki w stopniu przynajmniej podstawowym oraz umiejętność gry na fortepianie.
4. Decyzję o przyjęciu do Studium podejmuje komisja powołana przez Dyrektora Studium.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Studium mają osoby mieszkające na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

§ 4.
Studenci mają prawo do rozwijania swych zainteresowań muzyczno-liturgicznych
oraz do korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i instrumentów przeznaczonych do ćwiczeń.

§ 5.
Studenci mają obowiązek brać udział w przypisanych zajęciach, zdawać egzaminy, okazywać szacunek pracownikom Studium, terminowo regulować wszystkie zobowiązania wynikające z uczęszczania do Studium.

§ 6.
Nauka w Studium trwa 4 semestry (2 lata) i obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne przy instrumencie oraz praktykę podczas liturgii.

§ 7.
Program Studium obejmuje następujące zagadnienia:
a) propedeutyka chorału gregoriańskiego,
b) łacina jako język Kościoła,
c) znajomość oraz umiejętność grania i śpiewania części stałych, odpowiedzi w różnych tonacjach, pieśni i nabożeństw,
d) odpowiedni dobór repertuaru,
e) emisja głosu,
f) przewodzenie wiernym w śpiewie,
g) prowadzenie scholi liturgicznej,
h) prawodawstwo muzyczno-liturgiczne,
i) podstawy budowy organów,
j) podstawy improwizacji organowej (dla zaawansowanych),
k) posługiwanie się śpiewnikami,
l) rok liturgiczny,
m) ogólna historia muzyki kościelnej.

§ 8.
1. Po każdym semestrze studenci przystępują do egzaminu.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest frekwencja na zajęciach w semestrze wynosząca co najmniej 75%.
3. Niezgłoszenie się studenta na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
4. Terminy egzaminów ustala Dyrektor Studium. W wyjątkowej sytuacji student może złożyć podanie o możliwość zdawania egzaminu w innym terminie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Studium.
5. Przed egzaminem końcowym, student zobowiązany jest do odbycia praktyki muzyczno-liturgicznej w kościele pod kierunkiem osoby wyznaczonej przez Dyrektora Studium.
6. Przy egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), niedostateczny (2).
7. W razie otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.
8. O wynikach każdego egzaminu Dyrektor Studium informuje listownie proboszcza osoby zdającej.

§ 9.
1. Warunkiem otrzymania certyfikatu po ukończeniu Studium jest złożenie egzaminu na zakończenie drugiego roku z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. W przypadku skreślenia z listy studentów, były student może się ubiegać o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu w danym czasie do Studium, z adnotacją o przyczynach przerwania nauki.

§ 10.
Sprawy nie objęte przepisami niniejszego Regulaminu ustala Zarząd Stowarzyszenia „Pro Musica Sacra”.